Amaç

Her Müslüman ferdin evvelemirde bilmesi lazım gelen hususlardan birisi de onun kendi öz lisanına karşı vukûfiyet kesbetmesidir. Bugünkü ahval nazarı dikkate alındığında kelimelerin ihyası üzerinde solgun çiçekler bulunan saksıyı sulamak kabilindendir. Ve onu yeniden diriltmek vazifesi aziz ve necib milletimizin gençlerine aittir. Binaenaleyh işbu zeminde mezkur eserlerin tahliliyle beraber müteaddi (aksiyoner) bir imanlı gencin esasat-ı diniyyeyi haiz, dil, tarih ve edebiyat çizgisinde hem dünyevî hem de uhrevî olarak tasarruf etme kabiliyetine malik olması gayemizdir.

Kazanımlar

– Milletimizi millet yapan ve hüviyyet-i asliyyemize tekrar rücuda en mühim amil olan lisanımız doğru ve te’sirli şekilde talim edilecektir.
– Bir Müslümanın hayatını muntazam ve istikamet üzere idame ettirmesi için elzem olan ve İslam’ın prensipleri minvalinde zuhur etmesi beklenen dünya görüşü ilmek ilmek irdelenip öğrenilecektir.
– İslam dininin insan hayatının her lahzaını ihata eden ekmel bir nizam oluşu vakıası zihinlerde tahkim edilmeye çalışılacak. Bunun haricindeki işbu muazzam dinin yalnız fikre hapsedilmesi gayretleri boşa çıkarılacak, onun hayat saatinin her dakikasına akseden ilahi hakikat manzumesi olduğu tebarüz ettirilecektir. Ve bu çerçevede imanlı bir nesle düşen vazifelerin neler olduğu taallüm edilecektir.

Online Söyleşi

17 Aralık 2020 Perşembe Saat 20:00 – Mustafa Armağan

14 Ocak 2021 Perşembe Saat: 20:00 – Aynur Mısıroğlu


Kitap Listesi

Sayı

Kitap Adı

Yazar Adı

Sayfa Sayısı

Kitap Fiyatı (Ortalama)

1

Bin Uydurma Kelimeyi Boykot Yahud Doğru Türkçe Rehberi (yarısı)

Kadir Mısıroğlu

160

25

2

Bin Uydurma Kelimeyi Boykot Yahud Doğru Türkçe Rehberi (yarısı)

Kadir Mısıroğlu

0

0

3

İslamcı Gençliğin El Kitabı 1

Kadir Mısıroğlu

244

20

4

İslamcı Gençliğin El Kitabı 2

Kadir Mısıroğlu

0

0

5

Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı 1

Kadir Mısıroğlu

280

20

6

Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı 2

Kadir Mısıroğlu

0

0

Takvim

Program Tarihi: 21 Kasım 2020 – 6 Şubat 2021
Bu grubun tahlil faaliyetleri haftalık olarak Perşembe 20:00-22.00’da yapılacaktır. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.